Học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về:

+ Nhiệt độ, nhiệt, công, nội năng và mối liên hệ giữa chúng.

+ Thuyết động học chất khí.

+ Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động học.

+ Nguyên lý hoạt động của các máy nhiệt.

+ Các hiện tượng nhiệt: nội ma sát, dẫn nhiệt, khuếch tán...

+ Cấu trúc và đặc tính của khí thực, chất lỏng, chất rắn và sự chuyển pha của vật chất.

Ngoài ra, học phần còn giúp cho SV phát triển các kỹ năng làm việc nhóm và sử dụng tiếng Anh.