Học phần này gồm các bài thí nghiệm liên quan đến các kiến thức Cơ học. Thông qua học phần này, SV hình thành các kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm, làm việc nhóm, giao tiếp và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin.

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo điện và từ, kĩ năng làm việc nhóm, báo cáo thuyết trình và các kiến thức liên quan thông qua 7 bài thí nghiệm. 

Học phần này gồm các bài thí nghiệm liên quan đến các kiến thức Nhiệt và Nhiệt động lực học và Quang học. Thông qua học phần này, SV nâng cao các kỹ năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm, làm việc nhóm, giao tiếp và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin.